fbpx

Regulamin

§ 1. Definicje

Serwis, Sklep, Administrator – Sklep internetowy działający w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem http://teststrony.com.pl/joannabackup/kup
Sprzedawca – Joanna Mudrowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Joanna Mudrowska Desnudo Studio”, posiadająca
NIP 5222666914, adres ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice
Klient, Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu
Dzień roboczy – Dni powszechne (poniedziałek-piątek), niebędące dniami wolnymi od pracy, świętami państwowymi, a także dniami wskazanymi przez Sprzedawcę jako dni wolne od sprzedaży produktów na stronie formularza zamówienia
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U.  z 2019 r. poz. 134, ze zm.)
Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem, składająca zamówienie w Serwisie, które nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2. Obsługa klienta

Ze Sprzedawcą można skontaktować się:

a) listownie – wysyłając wiadomość na adres ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice;
b) za pośrednictwem poczty email – kontakt@localhost;
c) poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem http://teststrony.com.pl/joannabackup/kontakt/

§ 3. Warunki techniczne

1. Zakupy w Sklepie są dokonywane przez Klientów bez zakładania konta. Serwis nie posiada funkcjonalności założenia konta użytkownika.
2. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymaganym jest, aby system teleinformatyczny Użytkownika spełniał minimalne wymagania w postaci:

a. dostępu do internetu,
b. zainstalowanej przeglądarki Internet Edge (wersja 30), Firefox (wersja 50), Chrome (wersja 60), Opera (wersja 47) lub innej, włączając w to nowsze wersje wyżej wymienionych, o podobnych możliwościach technicznych. Przeglądarka internetowa powinna posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.

3. Klient powinien posiadać także aktywne konto email oraz podać swój numer telefonu, celem prowadzenia obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez internet.
5. Połączenie na stronie http://teststrony.com.pl/joannabackup/kup/ nie jest szyfrowane, co oznacza, że wykorzystywany jest standardowy protokół wymiany informacji http pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerem Sprzedawcy, bez szyfrowania (np. TLS – https).
6. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Składanie zamówienia

1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę dostępne są na stronie głównej Serwisu. Interesujący produkt można od razu umieścić go w koszyku lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup.
2. Cena wszystkich produktów jest ceną brutto podaną w złotym polskim lub euro – cena zawiera podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są obliczane w zależności od ilości zamawianych produktów oraz miejsca dostawy. Koszty dostawy są ostatecznie obliczane przy składaniu zamówienia. Koszt produktów oraz dostawy podawany w euro jest obliczany na podstawie średniego kursu euro publikowanego przez NBP w dniu poprzedzającym złożenie zamówienia przez Klienta.
3. Zawartość koszyka jest udostępniana na bieżąco w pasku po prawej stronie przeglądarki. Aby zobaczyć szczegóły należy kliknąć „Zobacz koszyk”. Istnieje także możliwość przejścia do formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie”.
4. Aby dokończyć składanie zamówienia i dokonać zakupu należy wypełnić dane wskazane w formularzu zamówienia – dane płatności. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Po uzupełnieniu danych zawarcie umowy na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po wciśnięciu przycisku „zamawiam i płacę”.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji, wraz
z numerem konta bankowego, na które należy dokonać płatności.
6. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary wyłącznie w formie przelewu tradycyjnego. Numer konta bankowego do wpłaty podany jest w mailu wysyłanym do Klienta po złożeniu zamówienia. W tytule płatności należy podać numer zamówienia lub inne dane identyfikujące wprost Klienta, umożliwiające powiązanie jego z danym zamówieniem.

§ 5. Realizacja zamówienia

1. Sklep umożliwia wysyłkową sprzedaż produktów na terenie całego świata.
2. Dostawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem usługi pocztowej świadczonej przez Pocztę Polską SA – przesyłkę paczkową/listowną. Koszty doręczenia standardowej przesyłki na terytorium kraju są podawane do wiadomości użytkownika każdorazowo przy składaniu zamówienia. Cena dostawy zależy od ilości oraz wagi zamawianych produktów.
3. Dostawa za granicę jest możliwa, o ile w opisie produktu w Sklepie nie wskazano inaczej. Koszt wysyłki poza granice Polski kalkulowany jest bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Sprzedawca przy wysyłce produktów za granicę korzysta z usługi pocztowej świadczonej przez Pocztę Polską SA – przesyłka paczkowa/listowna.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej należnej kwoty za produkty wraz z kosztami dostawy. Zamówienie jest kompletowane w ciągu trzech Dni Roboczych. Kompletowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy przygotowania towaru do wysyłki oraz nadania go w placówce operatora – Poczty Polskiej SA.
5. Do czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłki, należy doliczyć czas dostawy określony przez Pocztę Polską SA. Sprzedawca po wysyłce produktów przekazuje Klientowi numer do śledzenia przesyłki za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez Pocztę Polską SA.

§ 6. Zmiany zamówienia

Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu) należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w § 2 Regulaminu.

§ 7. Faktury VAT/Rachunek

1. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur VAT na postawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
2. Sprzedawca na żądanie Kupującego wystawia rachunek w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiego żądania, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia dostawy towaru do Klienta

§ 8. Anulowanie zamówienia

Zapłata ceny przez Kupującego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu umowa zawarta w Sklepie zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez Klienta lub Sprzedającego.

§ 9. Odstąpienie od umowy – zwrot towaru (konsument)

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od zawartej umowy zawarte na odległość (tj. za pośrednictwem Serwisu) i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub inną osobę wskazaną przez Konsumenta, a w przypadku gdy zamówienie zostało przesłane partiami – od odebrania ostatniej przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być przesłane na piśmie lub osobiście pod adres:
a. ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice;
b. w wersji elektronicznej – kontakt@localhost.
3. O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej oświadczenie
o odstąpieniu od umowy.
4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
6. Zwracany towar prosimy odesłać na adres: Joanna Mudrowska, ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice.
7. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru.
10. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w Sklepie jest przesyłka właściwa dla wagi i wymiarów towaru (listowna lub paczkowa) świadczona przez Pocztę Polską SA, będąca przesyłką ekonomiczną, rejestrowaną.
11. Pieniądze zostaną zwrócone za pomocą przelewu bankowego na numer wskazany w odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Klient nie podał numeru konta środki zostaną zwrócone na numer konta z którego zostało opłacone zamówienie.

§ 10. Reklamacje

1. W stosunku do nabytych towarów Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w tym terminie, Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady Reklamacje można składać w wybrany sposób:

a. pisemnie, na adres: ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice;
b. w wersji elektronicznej – kontakt@localhost.

2. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis wady) oraz żądanie Klienta (wymiana towaru na nowy, naprawa, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna).
3. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.
4. Reklamowany towar z numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena towaru w przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, prosimy odesłać na adres: Joanna Mudrowska, ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora.
2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.
3. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych.
4. Podanie danych wskazanych w Serwisie jako obowiązkowe jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje odmową przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe i prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 6 od daty zrealizowania zamówienia, albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
10. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
11. Serwis wykorzystuje do działania pliki cookies, o których więcej możesz dowiedzieć się w Polityce Prywatności.
12. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępnej też tutaj [hiperłącze].
13. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
14. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
15. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie, na adres: ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice oraz w wersji elektronicznej – kontakt@localhost. Administrator nie wyznaczył wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

§ 12. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę a także w przypadku innych sporów, Klient oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
b. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

2. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
3. Sprzedawca poniżej podaje link do platformy ODR (online dispute resolution): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedającego w przypadku gdy będzie to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dokonywania transakcji w Sklepie, w przypadku rozwoju techniki, umożliwiającego sprawniejsze działanie Sklepu (np. nowe formy płatności), jak też w przypadku zmiany oferty Sklepu wpływającej na jego funkcjonowanie. O planowanej zmianie Sprzedawca poinformuje zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu oraz doręczając informację
o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy  w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie. POBIERZ

Regulamin wchodzi w życie z dniem XX lipca 2019 r.