fbpx

1) Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku ze złożonym zamówieniem w sklepie internetowym jest Joanna Mudrowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Joanna Mudrowska Desnudo Studio”, posiadająca NIP 5222666914, adres ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice

2) Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu prawidłowego wykonania umowy związanej z zakupem produktów w moim sklepie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia);
c) jeżeli są Państwo zapisani na newsletter – w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
d) w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji umowy.

7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem http://teststrony.com.pl/joannabackup/polityka-prywatnosci/

8) Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie, na adres: ul. Bodycha 55a, 05-816 Opacz Kolonia, poczta Michałowice oraz elektronicznie – kontakt@joannamudrowska.pl

9) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.